image

วิธีใช้คิวอาร์โค้ด

ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าแท้ด้วย QR CODE ตรวจสอบสินค้าของแท้
ของแท้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคุณ! ต่อต้านสินค้าลอกเลียนแบบและละเมิดสิทธิบัตร

พบสินค้าลอกเลียนแบบ?
กรุณาแจ้งมาที่ product@elidefire.com

OPTION 1: CHECK VIA THE QR CODE SYSTEM

OPTION 2: สามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์

image

BECOME A DISTRIBUTOR


Are you interested in becoming an ELIDE FIRE distributor? Fill out the form at the link here to apply.