องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน [ ISO 9001:2015 ]

วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐานนานาชาตินี้คือกำหนดหลักการและคำศัพท์พื้นฐานสำหรับระบบบริหารคุณภาพ (QMS) และเป็นพื้นฐานสำหรับมาตรฐาน QMS อื่น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ใช้ในการเข้าใจและวางระบบ QMS อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ธุรกิจสามารถรับประโยชน์จากมาตรฐาน QMS อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ