ทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตและผู้ประดิษฐ์ได้ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนโดยการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกภายใต้พิธีสารมาดริดภายในประเทศ สิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่อไปนี้
สิทธิบัตร ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศในกลุ่มอาเซียน และอีกหลายประเทศ


เครื่องหมายการค้า โลโก้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE ของ บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร  จำกัด ประเทศไทย จดทะเบียนในกว่า 100 ประเทศ ประเทศไทยเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด ซึ่งเป็นพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับความตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงมาดริด เมื่อปี พ.ศ. 2532 ซึ่งกำหนดขึ้นโดยความตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ บริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อการค้า ELIDE FIRE ลูกบอลดับเพลิง ทะเบียนเลขที่ ก 225262 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 และต่ออายุทะเบียนเลขที่ 171123188 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วโลกและประกาศความเป็นเจ้าของเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าและ สินค้า.

อ้างอิง: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=20 

สำหรับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศดังกล่าวแล้ว

Word Mark ELIDE FIRE บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด ประเทศไทยได้จดทะเบียนเครื่องหมายนี้ในกว่า 100 ประเทศสมาชิก

สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ ELIDE FIRE


สำหรับผู้จัดจำหน่าย ให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงผู้จัดจำหน่ายรายเดียวสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ ELIDE FIRE กับผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัลระหว่างประเทศ
ติดต่อ บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด. บางละมุง, ชลบุรี, 20150, Thailand Tel. +6638414184-5 or email itdesign@elidefire.com, csmarketing@elidefire.com

Copyright ลิขสิทธิ์สำหรับโสตทัศนวัสดุ เลขที่ 060784 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2541 ปีที่สร้างสรรค์ ประกาศ โฆษณา มิถุนายน 2541 วีซีดี เรื่อง ลูกบอลดับเพลิง ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือโอนสิทธิ์ของบริษัท เอไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด โดยนายวรเดช มุ่งมาตย์ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น พนาวัฒน์นันท์ ไกอามาตย์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ เขาเป็นนักประดิษฐ์ในประเทศไทย เบื้องหลัง: ลูกบอลดับเพลิงเป็นผลมาจากการพบเห็นโศกนาฏกรรม ประสิทธิภาพ การใช้งาน และการทำงานของลูกบอลดับเพลิง วีซีดีแสดงพื้นฐานการประดิษฐ์ลูกบอลดับเพลิง ความยาว 8.40 นาที

Copyright ลิขสิทธิ์ประกาศในประเทศไทย วรรณกรรม – สิ่งพิมพ์ เลขที่ 060785 บริษัทได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2541 โฆษณาครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2541 Creation Thailand คำอธิบายของลูกบอลดับเพลิงที่พัฒนาและออกแบบในประเทศไทย มีดังนี้ 1. รายละเอียดลูกบอลดับเพลิง 2. ปัญหาในการดับเพลิงในปัจจุบัน 3. วิธีแก้ปัญหาด้วยลูกบอลดับเพลิง 4. วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อดับเพลิง 5. การติดตั้ง 6. ระบบการทำงาน 7. คุณสมบัติของลูกบอลดับเพลิง 8. การรับรองและรางวัล และ 9. มาตรฐานการรับรองคุณภาพ

ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2429 โดยมีอนุสัญญาเบิร์นเพื่อการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปะ ประกอบด้วยสมาชิกจากกว่า 177 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2474 ภายใต้อนุสัญญา

อ้างอิง https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=7        

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี 1976 ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกามาตรา 17 มาตรา 107 เรื่องการจำกัดสิทธิพิเศษ: การใช้โดยชอบธรรม (Fair Use) แม้จะไม่ได้กำหนดชัดเจนว่า Fair Use คืออะไร แต่มีเกณฑ์การพิจารณาของ Fair Use ตามเงื่อนไข 4 ประการดังนี้

  • วัตถุประสงค์ : ให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ว่าเพื่อการค้าหรือเพื่อการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไร
  • ธรรมชาติ: พิจารณาลักษณะของงานที่มีลิขสิทธิ์
  • จำนวน: ให้พิจารณาจำนวนหรือปริมาณการใช้เทียบกับงานทั้งหมดและพิจารณาว่ามีการใช้สาระสำคัญของงานหรือไม่และอย่างไร
  • ผลกระทบ: พิจารณาผลกระทบต่อตลาดและมูลค่าของงานที่มีลิขสิทธิ์

ประกาศ สำหรับผู้ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง จำหน่าย แจกจ่าย นำเข้า หรือเผยแพร่ “สินค้าที่มีทรัพย์สินทางปัญญา” โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์หรือผลกำไรทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมดำเนินการทางกฎหมาย.
สิทธิบัตรระดับโลกของเรา

บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร  จำกัด. ลูกบอลดับเพลิง ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรระหว่างประเทศ
 
image

BECOME A DISTRIBUTOR


Are you interested in becoming an ELIDE FIRE distributor? Fill out the form at the link here to apply.